Thuis in Wonen

 

THUIS in WONEN

Startpagina

We doen het voor de Huurders!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

 

Fien Wonen en Bouwonderneming Stout ondertekenen overeenkomst voor duurzame sociale huurwoningen in Lexmond

15 juli 2024

Vrijdag 12 juli 2024 hebben Adrie Tukker, directeur-bestuurder van Fien Wonen, en Jan Korevaar, commercieel directeur van Bouwonderneming Stout, de aanneemovereenkomst getekend voor het bouwproject aan de Kortenhoevenseweg in Lexmond. Op deze locatie zullen negen duurzame sociale huurwoningen verrijzen. 

De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. De sloop van de oude woningen op de locatie is bijna voltooid. Binnenkort kan de bouw van start gaan. De oplevering van de nieuwe woningen wordt in het voorjaar van 2025 verwacht. 

De nieuwe woningen worden gekenmerkt door een duurzame bouwmethode. Hoewel ze van buiten een traditionele uitstraling hebben, worden ze gebouwd met CLT (Cross Laminated Timber) hout in plaats van beton. De wanden en vloeren, met uitzondering van de begane grondvloer, zullen bestaan uit grote massieve houten elementen. Naast deze houten constructie wordt er gebruik gemaakt biobased binnenwanden en vlasisolatie voor gevel en dak. Deze bouwmethode is aanzienlijk duurzamer dan de traditionele betonbouw.

Adrie Tukker, directeur-bestuurder van Fien Wonen, kijkt uit naar de samenwerking: “Wij zijn verheugd om samen met Bouwonderneming Stout dit project te realiseren. Deze woningen zijn niet alleen een aanwinst voor Lexmond, maar ook een voorbeeld van hoe we met innovatieve bouwmethoden kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst.”

Jan Korevaar, commercieel directeur van Bouwonderneming Stout, voegt toe: “Het is een eer om deel uit te maken van dit project. Door gebruik te maken van onder andere CLT hout zetten we een belangrijke stap richting milieuvriendelijk bouwen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en het wooncomfort.”

Met deze overeenkomst zetten Fien Wonen en Bouwonderneming Stout een belangrijke stap naar meer duurzame en betaalbare huisvesting in de regio.

7 juli 2024

 

De Oneerlijke last van Inflatiecorrecties op Sociale Huurwoningen

Oneerlijke_LastInflatie is een onvermijdelijk economisch verschijnsel dat de prijzen van goederen en diensten elk jaar verhoogt. Wanneer de inflatie stijgt, stijgen ook de kosten van levensonderhoud. Sociale huurders, vaak de meest kwetsbare groep in de samenleving, voelen de impact van deze prijsstijgingen sterk. Toch wordt er bij de jaarlijkse huurverhoging van sociale huurwoningen niet alleen rekening gehouden met de inflatie, maar wordt er ook vaak een extra percentage bovenop gelegd. Dit werpt de vraag op: waarom moeten sociale huurders deze dubbele last dragen, en wat kunnen we doen om deze situatie te veranderen? (Lees meer)

7 mei 2024 

Maak sociale huurwoningen prioriteit in elk gemeentelijk plan

In een tijd waarin de roep om rechtvaardigheid en gelijkheid steeds luider klinkt, staat minister Hugo de Jonge voor een uitdaging die niet alleen de fundamenten van onze samenleving raakt, maar ook de harten en huizen van haar burgers. Het is een kwestie van prioriteit stellen, van erkennen dat elk dak boven een hoofd een verhaal draagt, een leven omvat.

In de stille straten van kleine gemeenten, waar de echo van beloftes verloren lijkt te gaan in de wind, voelen velen de kou van onzekerheid. Het lijkt alsof de stem van de inwoners verstomd is in de besluitvorming, waar expertise ontbreekt en behoeften overstemd worden door andere belangen. Maar te midden van deze stilte ontwaakt een visie, een visie die verder reikt dan politiek gewin, verder dan economische overwegingen: een visie op inclusiviteit, op rechtvaardigheid, op thuis. (Lees meer)


Uitgesproken kort verslag secretaris

23 april 2024

Het is een voorrecht om vandaag samen tijdens deze Algemene Huurdersvergadering, een jaarlijkse gelegenheid die ons in staat stelt om terug te kijken op onze gezamenlijke inspanningen en vooruit te kijken naar de toekomst van onze woongemeenschap. We noemen niet alle zaken waar we over hebben gesproken, we noemen er een paar.

Als Huurdersraad hebben we altijd vastgehouden aan een duidelijke klantvisie. Het luisteren naar uw behoeften en feedback heeft ons voortgestuwd in ons streven naar een betere woonsituatie voor ons allen. Door uw stem centraal te stellen, hebben we waardevolle inzichten verkregen die hebben geleid tot concrete verbeteringen in de dienstverlening van Fien Wonen.
Samen bouwen we aan een gemeenschap waarin iedere huurder zich gehoord en gewaardeerd dient te voelen.

In lijn met onze klantvisie trachten we het ondernemingsplan van Fien Wonen steeds aan te scherpen.
Duurzaamheid, betaalbaarheid en kwaliteit van wonen vormden hierbij de kern. We hebben niet alleen gestreefd naar het verbeteren van leefbaarheid, maar ook naar investeringen die direct ten goede komen aan onze huurders. Innovatie stond centraal in onze aanpak, waarbij we zochten naar slimme oplossingen die aansluiten op de behoeften van onze diverse gemeenschap.

Een cruciaal onderdeel van onze strategie was de portefeuillestrategie van Fien Wonen. Hierbij hebben we diverse overleggen nauw samengewerkt met HBZ om een gebalanceerde vastgoedportefeuille te creëren die inspeelt op de woonbehoeften van al onze huurders. Fien Wonen heeft een deel van onze input geïmplementeerd.

Het tweehurenbeleid stond eveneens hoog op onze agenda in 2023. We hebben ons ingezet voor heldere richtlijnen en eerlijke huurprijzen, waarbij transparantie in het huurproces voorop stond. Ons doel was om ervoor te zorgen dat geen enkele huurder benadeeld zou worden door complexe regelingen, en dat eerlijke voorwaarden gegarandeerd zouden zijn voor eenieder die een woning huurt.

Het uitbrengen van een zorgvuldig advies over huurverhoging was een proces, dat we gezamenlijk met Huurdersraad HBZ met grote toewijding hebben doorlopen. Hierbij hebben we continu gestreefd om de huren niet te veel te laten stijgen, maar een even evenwicht te zoeken tussen betaalbaarheid voor u als huurders en de financiële gezondheid van de verhuurder. Ons advies was gebaseerd op grondige analyses en nauw overleg met en onze zuster huurdersorganisatie HBZ en Fien Wonen. Helaas is het ons niet gelukt om een lager percentage huurverhoging voor elkaar te krijgen.

Trots kijken we terug op onze gezamenlijke inspanningen om de gemeenschapszin te stimuleren, voorzieningen te verbeteren en de algehele leefbaarheid in wijken te vergroten. Door samen te werken met verschillende bewonerscommissies hebben we stappen gezet richting een meer veerkrachtige en hechtere woongemeenschap.

 

Samenwerking voor betaalbare en duurzame woningen in fijne wijken: Prestatieafspraken getekend in Hardinxveld-Giessendam

 18 april 2024

Prestatieafspraken2024Hardinxveld-Giessendam - Op woensdag 17 april 2024 hebben Adrie Tukker, directeur-bestuurder a.i. van Fien Wonen, wethouder Arjan Meerkerk namens de gemeente Hardinxveld-Giessendam en Rien Stek, voorzitter van de Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam, de prestatieafspraken voor 2024 ondertekend. 

Wat zijn prestatieafspraken

Deze afspraken, gericht op betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en passende huisvesting voor iedereen, geven een boost aan de gezamenlijke ambitie om voldoende betaalbare en duurzame woningen te behouden én realiseren in Hardinxveld-Giessendam. Prestatieafspraken worden gemaakt, zodat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties goed blijven samenwerken. De afspraken zijn belangrijk om doelen te bereiken, zoals het bieden van goede en betaalbare woningen voor mensen met lage- en middeninkomens en het verbeteren van de leefomgeving. 

Samenwerken is belangrijk

Er zijn landelijk afspraken gemaakt over wonen. In de lokale prestatieafspraken zijn hier enkele punten aan toegevoegd om te zorgen dat het past bij wat er nodig is aan woningen in de gemeente.

Adrie Tukker, interim directeur-bestuurder bij Fien Wonen, benadrukt de waarde van een goede samenwerking: "De grote opgave die voor ons ligt, vereist een gezamenlijke aanpak door middel van een lokale en integrale aanpak. Het realiseren van onze ambities kan alleen door nauw samen te werken."  

Voorbereiding op lange termijnafspraken

Wethouder Meerkerk van gemeente Hardinxveld-Giessendam geeft aan: “De prestatieafspraken zijn in constructief overleg tussen alle betrokkenen tot stand gekomen. Dit jaar bouwen we voort op uitvoering van eerder gemaakte afspraken en bereiden we ons voor op het maken van lange termijnafspraken met het oog op de ontwikkeling van de woningvoorraad, de beschikbaarheid van passende woningen voor verschillende doelgroepen, het verduurzamen van de woningvoorraad en aan leefbare wijken.” 

Prettige sfeer en gesprekken

Rien Stek van de Huurdersraad is eveneens optimistisch gestemd over de toekomst: "De goede gesprekken hebben geleid tot een prettige sfeer van eensgezindheid en betrokkenheid. Wij kijken met enthousiasme uit naar de uitvoering van deze afspraken en verdere samenwerking met de gemeente Hardinxveld-Giessendam en Fien Wonen."  

De goede gesprekken hebben geleid tot een gevoel van eensgezindheid en betrokkenheid. De gemeente Hardinxveld-Giessendam, Fien Wonen en Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam kijken uit naar de uitvoering van de afspraken en verdere samenwerking. 

In een kritische blik op sociale huurwoningen in Hardinxveld-Giessendam

18 april 2024

Afgelopen week opende de voorpagina van Het Kompas van 17 april 2024 met het bekende nieuws, een groeiende vraag naar sociale huurwoningen in ons geliefde dorp.

Maar laten we eerlijk zijn, dit is allesbehalve een verrassing. Wat echter wel opvalt, is het gebrek aan actie van het lokale bestuur, vooral sinds de komst van T@B in het college.

Waar moet ik dan wonen (foto Joke Schot)Het is geen geheim dat de T@B-partij weinig tot geen interesse toont in het uitbreiden van het aanbod van sociale huurwoningen. Eerder werd vanuit de gelederen zelfs gesuggereerd dat huurders met een sociaaleconomische achterstand de gemeente een fortuin kosten, vanwege de veronderstelde extra ondersteuning die zij zouden vereisen. Dit discutabele standpunt heeft lange tijd de ontwikkeling van sociale woningbouw in ons dorp belemmerd.

Nu, onder een nieuwe wethouder verantwoordelijk voor wonen, lijkt er eindelijk een kentering te komen. Er wordt voorzichtig gesproken over het aanpakken van het nijpende tekort aan sociale huurwoningen, mede door aandringen van de Huurdersraad en Fien Wonen.
Het is lovenswaardig dat er nu een voorzichtige start wordt gemaakt waarbij we wel rekening moeten houden dat er nog "veel water door de Merwede” moet stromen voordat er een heipaal zal worden geslagen voor sociale huurwoningen.

Het gebrek aan betaalbare huisvesting raakt niet alleen individuele gezinnen, maar heeft een impact op de hele gemeenschap. Gezinnen die zich geen fatsoenlijke woning kunnen veroorloven, lopen het risico om uit ons dorp te moeten vertrekken, met alle sociale en economische gevolgen van dien.

Het is hoog tijd dat onze lokale overheid haar verantwoordelijkheid neemt en zich inspantVerantwoordelijkheid voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam, ongeacht hun sociale achtergrond. Sociale huurwoningen zijn een cruciale bouwsteen voor een inclusieve samenleving en het is teleurstellend dat dit besef niet eerder heeft geleid tot concrete actie.

Laten we hopen dat het huidige besef van urgentie resulteert in concrete plannen en daadwerkelijke bouw van sociale huurwoningen. Het is de taak van onze gekozen vertegenwoordigers om het algemeen belang te dienen en eenieder een eerlijke kans te bieden op fatsoenlijke huisvesting. Dit is geen gunst, maar een fundamenteel recht waarop elke burger recht heeft.

Laten we als individu ook de druk opvoeren en ervoor zorgen dat woorden worden omgezet in daden. Want alleen zo kunnen we ons geliefde dorp toegankelijk houden voor al zijn inwoners, ongeacht hun achtergrond of portemonnee.

Wat een avontuur is het geweest

18 april 2024

Op de druilige avond van 16 april 2024 verzamelden de leden van de Klankbordgroep Boorstraat en Omgeving zich in de Parel om het project nu dan toch echt af te sluiten. Het geluid van de af en aanrijdende busjes van de werklieden nog na suizend in hun oren van de huurders klonk er nu het geluid van tevreden stemmen die echo's waren van een lange, uitdagende reis. Directeur-bestuurder Adrie Tukker stond daar met een glimlach die dieper ging dan enkel een renovatie voltooien, het was een samenwerking die een gemeenschap had versterkt. Mede door haar positieve insteek om een patstelling te doorbreken, is er nu met een positief gevoel afgesloten

Boorstraat e.o.De Boorstraat en Omgeving, nu een heroplevende buurt met gerenoveerde gevels en straten, was ooit het toonbeeld van onzekerheid. "Wat een avontuur is het geweest, hè?" glimlachte Adrie terwijl zij de verslagen en notulen van de overleggen tot zich had genomen sprak zij uit dat er ook wel wat problemen zijn en hobbels zijn overwonnen en zo ook terugdacht aan de uitdagingen. "We dachten simpelweg wat opfrissingen te doen, maar de weg was bezaaid met verborgen schatten en verrassingen die we nooit hadden verwacht."

De Klankbordgroep, gevuld met huurders die hun woonwijk als geen ander kenden, bleek de sleutel tot succes te zijn. "Jullie suggesties en expertise hebben dit project verrijkt," erkende Adrie, terwijl zij ook de huurdersraadleden bedankte voor hunKlankbordgroe_ Bstr doorzettingsvermogen en visie. Joop Kuipers lid van de Huurdersraad gaf aan dat het soms een taai traject is geweest waar veel is besproken en dat de huurders van de groep relevante suggesties hebben aangedragen en voegde eraan toe: "Het was een lange weg, maar we hebben samen iets speciaals gecreëerd."
Henk Haeser van de Huurdersraad bedankte de klankbordleden (huurders) van groep voor de prettige samenwerking, en benadrukte de expertise van de huurders.

Henk Haeser, zo ook één van de Klankbord-leden, en voegde eraan toe: "Het was een lange weg, maar we hebben samen iets speciaals gecreëerd."

renovatieDe gesprekken met de Klankbordgroep en de Huurdersraad waren cruciaal. Fien Wonen, soms onzichtbaar maar altijd met het belang van de bewoners in gedachten, werd door deze samenwerking bijgestuurd. "Het was als een openbaring," zei Adrie Tukker, "de Boorstraat heeft meer te bieden dan alleen stenen en beton. Jullie hebben ons laten zien wat echt belangrijk is."

Met het bouwteam van BM van Houwelingen begonnen ze aan de 'openstaande punten', de laatste uitdagingen die niet langer genegeerd konden worden. "We beloven ze niet onder het tapijt te schuiven," verzekerde Adrie, met een blik van oprechte vastberadenheid.

Nu, terwijl de laatste hand werd gelegd aan de renovatie, keek Adrie naar de straat met een gevoel van trots. "Dank aan onze Klankbordgroep-helden," sprak zij met een knipoog naar de groep, "jullie hebben ons vertegenwoordigd als ware sterren."

De Boorstraat en Omgeving waren niet langer slechts een locatie; het was een thuis geworden, gekneed door de inzet van velen. "Laten we samen uitkijken naar een straat die niet alleen gerenoveerd is," sloot Adrie Tukker af, "maar een plek die ons allemaal vertegenwoordigt."

Beste Huurder van Fien Wonen kom naar onze Algemene Huurdersvergadering!

8 april 2024

We zijn verheugd om huurders van Fien Wonen uit te nodigen voor onze Algemene Huurdersvergadering op 23 april 2024. Dit wordt een bijeenkomst vol belangrijke informatie en boeiende gesprekken die ons allen als huurders ten goede zullen komen.

Een van de hoogtepunten van deze vergadering is de presentatie door Renske Büscher van Fien Wonen over "Doorstroming".

Het afgelopen jaren hebben we nauw samengewerkt met onze collega’s van HBZ en Fien Wonen om een beter inzicht te krijgen in hoe huurders geholpen kunnen worden die vinden dat ze momenteel in een te groot huis wonen en graag zouden willen verhuizen naar een kleinere woning met behoud van de bestaande huur. Onze jarenlange insteek was juist het verhuizen met behoud van deze oude huur. Dit was voor ons als Huurdersraden een cruciale stap om ervoor te zorgen dat alle huurders passende en betaalbare huisvesting hebben, en we zijn enthousiast om onze bevindingen en plannen met jullie te delen. Fien Wonen heeft in de plannen voor het Doorstroombeleid ons punt gehonoreerd.

Bovendien willen we graag de gelegenheid aangrijpen om ons bestuur te verjongen en diversifiëren. We zoeken specifiek naar jongeren, maar laten we eerlijk zijn, als je rond de vijftig bent, beschouwen we je nog steeds als een broekie! De gemiddelde leeftijd van het bestuur is momenteel 75 jaar oud, dus we zijn op zoek naar nieuwe energie en frisse perspectieven om ons team te versterken. Als je je geroepen voelt om bij te dragen aan het welzijn van onze huurdersgemeenschap, meld je dan aan en we stellen je graag voor tijdens de AH-vergadering.

Maar wees niet bang als je nog vragen hebt voor ons bestuur voordat je je aanmeldt! Je kunt ze rechtstreeks naar ons sturen via info.huurdersraad@gmail.com en we zullen ons best doen om ze te beantwoorden tijdens de AHV.

Mis deze kans niet om deel uit te maken van een levendig en betrokken huurdersnetwerk. Meld je vandaag nog gratis aan voor de Algemene Huurdersvergadering die gehouden wordt in zalencentrum “De Parel”. De uitnodiging ontvang u ook met de uitgave Huurpeil van de Woonbond, met daarin de special Huurverhoging 2024.

Meld je aan door een e-mail te sturen naar /span> ahv@huurdersraad.com en reserveer je plek voor onze Algemene Huurdersvergadering op 23 april 2024.

We kijken ernaar uit om je daar te zien!

Beste huurders van Fien Wonen,
     reactie op het persbericht van Fien Wonen

5 april 2024

We zijn verheugd om met jullie te delen dat onze jarenlange inzet en vastberadenheid vruchten beginnen af te werpen. Het is een moment om te vieren en te erkennen dat onze voortdurende pleidooien voor verbeteringen in de huursector nu worden gehoord en omgezet in concrete acties.

Al 12 jaar geleden brachten we het idee naar voren om huur mee te nemen als een stimulans om doorstroming te bevorderen. Nu, dankzij de voortdurende inspanningen en samenwerking met onze woningcorporatie Fien Wonen, zien we een belangrijke mijlpaal bereikt worden.

voorrangFien Wonen heeft onlangs een voorrangsregeling geïntroduceerd voor huurders van 55 jaar en ouder die verlangen naar een meer geschikte woning die past bij hun levensfase. Dit is een resultaat waar we trots op kunnen zijn, omdat het niet alleen tegemoetkomt aan de groeiende behoeften van senioren, maar ook aantoont dat de aanhouder inderdaad wint.

Deze voorrangsregeling biedt niet alleen financiële voordelen, zoals het meenemen van de kale huurprijs van de oude woning en één maand geen dubbele huur betalen, maar ook persoonlijke begeleiding om het verhuisproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit is een oprecht gebaar van ondersteuning van Fien Wonen, dat aantoont dat zij luisteren naar de behoeften van hun huurders.

Bovendien is het belangrijk om te benadrukken dat deze inspanningen niet alleen voordelig zijn voor senioren, maar ook voor de bredere gemeenschap. Door een deel van de seniorenwoningen met voorrang te verhuren aan gezinnen die een ééngezinswoning achterlaten, draagt Fien Wonen bij aan het vrijkomen van meer geschikte woningen voor gezinnen. Dit is een positieve stap in de richting van een evenwichtige en inclusieve huisvestingsomgeving voor alle huurders.

Het is duidelijk dat onze voortdurende betrokkenheid en vastberadenheid een cruciale rol hebben gespeeld bij het bevorderen van deze positieve veranderingen. Laten we doorgaan met onze inspanningen en blijven pleiten voor verbeteringen die de kwaliteit van leven van alle huurders ten goede komen.

Voor meer informatie over deze voorrangsregeling nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. Laten we samen blijven werken aan een betere toekomst voor alle huurders.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Huurdersraad HG en HBZ 

Voorrangsregeling bij verhuizing naar geschikte woning

5 april 2024

In een tijd waarin verwacht wordt dat senioren langer zelfstandig wonen, biedt woningcorporatie Fien Wonen een nieuw initiatief. Met het oog op de groeiende behoefte aan geschikte woningen voor senioren, introduceert Fien Wonen een voorrangsregeling voor huurders van 55 jaar en ouder die een verhuiswens hebben naar een meer passende woning.

seniorenVeel senioren passen vandaag de dag hun huidige woning aan om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Maar niet elke woning is hiervoor geschikt. Daarom is het van cruciaal belang dat senioren toegang hebben tot woningen die beter aansluiten bij hun behoeften en levensfase.

Met de invoering van de voorrangsregeling wil Fien Wonen deze overgang naar geschikte woningen vergemakkelijken en financieel aantrekkelijker maken voor haar huurders. Huurders van 55 jaar en ouder die momenteel in een eengezinswoning met minimaal 3 slaapkamers wonen, komen in aanmerking voor deze regeling. Zij kunnen profiteren van financiële voordelen, waaronder het meenemen van de kale huurprijs van hun oude woning en één maand geen dubbele huur betalen.

"De stap om te verhuizen is voor iedereen een grote stap," aldus Renske Büscher, bewonersbegeleider bij Fien Wonen. "We begrijpen dat dit gepaard gaat met veel geregel en gedoe, en daarom willen we onze huurders hierbij ondersteunen. Door middel van deze voorrangsregeling en persoonlijke begeleiding willen we het proces zo soepel mogelijk laten verlopen."

vergrijzingFien Wonen heeft in samenwerking met de huurdersraden van Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden en andere woningcorporaties een uitgebreid plan ontwikkeld om senioren met een verhuiswens te ondersteunen. Deze voorrangsregeling is een van de eerste concrete stappen die worden genomen om dit initiatief tot uitvoering te brengen.

Daarnaast benadrukt Fien Wonen het belang van passend wonen voor al haar huurders. Door een deel van de seniorenwoningen met voorrang te verhuren aan mensen die een ééngezinswoning achterlaten, draagt Fien Wonen bij aan het vrijkomen van meer geschikte woningen voor gezinnen.

Voor meer informatie over de voorrangsregeling kunt u contact met ons opnemen.

Klik hier voor de doorstroming flyer en de voorrangsregeling. 

Beste Hardinxvelder, Giessendammer

16 maart 2024

 

Goed nieuws! In Hardinxveld-Giessendam hebben we onlangs een Wethouder mogen verwelkomen die de portefeuille wonen op zich heeft genomen, die ook gelukkig een frisse kijk heeft op wonen in onze gemeente. Het is bemoedigend om te zien dat hij een andere benadering heeft dan de vertrokken Wethouder, die geen heil zag in woningen voor de mensen die aangewezen zijn voor een sociale huurwoning. Gelukkig gloort er nu hoop voor iedereen die op zoek is naar sociale huurwoningen. Zal nog wel even duren voor ze er staan, maar er is een opening om plannen met elkaar te bespreken.

urgentHet is geen geheim dat nieuwbouw van sociale huurwoningen in ons dorp sinds 2012 stil staat. Er is wel vervangende nieuwbouw geweest, denk hierbij aan de woningen ik Boven-Hardinxveld. Gelukkig hebben we een actieve woningcorporatie die graag wil bouwen, maar helaas worden deze plannen vaak vertraagd door langdurige procedures en uitvoeringsbesluiten die tot wel 10 jaar kunnen duren. Dit is een situatie die dringend verbetering behoeft.

De provincie wil dat gemeenten meer betaalbare woningen bouwen, Dit jaar krijgen enkel projecten met minstens 33 procent sociale huur en 33 procent middenhuur of ‘goedkope koopwoningen’ (tot 355.000 euro) nog groen licht van de provincie. En mogelijk worden de eisen volgend jaar nog strenger, dan moet 40 procent van de nieuwbouw sociale huur zijn. Compenseren over projecten heen mag.

Deze eisen hebben echter gemengde reacties opgeroepen bij wethouders van gemeenten ook in onze omgeving, die vrezen dat het de totale woningbouwproductie kan remmen.

In Hardinxveld-Giessendam is het van groot belang dat we een constructieve aanpakvinden om de woningnood aan te pakken. Hier zijn enkele suggesties voor een initiatief dat kan worden meegenomen in de prestatieafspraken voor 2024 en verder

Versnelde procedures, samenwerken met de gemeente, woningcorporatie, huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en andere belanghebbenden om procedures voor woningbouwprojecten te versnellen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en het draagvlak.

Stimuleer ook de samenwerking tussen de gemeente, provincie, het Rijk, woningcorporaties, huurdersorganisaties en private partijen om gezamenlijk doelen te bereiken. Lokale samenwerking is essentieel om de woningbouwambities te realiseren.

Onderzoek nieuwe financieringsmodellen die de ontwikkeling van sociale woningbouw kunnen stimuleren. Denk aan subsidies, belastingvoordelen of publiek-private samenwerkingen.

Betrek de inwoners van Hardinxveld-Giessendam actief bij het proces. Hun input kan waardevol zijn bij het bepalen van de behoeften en prioriteiten op het gebied van sociale woningbouw. Zet in op duurzame en energiezuinige woningbouwprojecten die niet alleen voldoen aan de huidige behoeften, maar ook toekomstbestendig zijn.

Laten we samen streven naar een evenwichtige en haalbare aanpak voor de sociale woningbouw in ons dorp. Het is van groot belang dat we de uitdagingen op een doordachte manier aangaan en zo een positieve impact hebben op de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam.

 

Woonzorgcomplex de Rembrandthof ondergaat momenteel een ingrijpende verbouwing.

29 februari 2024

Verbouwing Rembrandthof Boven HardinxveldRuim 22 jaar geleden werd De Lange Wei gebouwd als verzorgingshuis. De oudere bewoners genoten naast het ontvangen van zorg van het gezellige samenwonen en de handige voorzieningen, zoals het restaurant en het ruime atrium voor grotere bijeenkomsten. Inmiddels is het gebouw, eigendom van Fien Wonen, toe aan vernieuwing.

Donderdag 29 februari 2024 is officieel de aanneemovereenkomst ondertekend en dus de opdracht gegund. Met trots hebben Adrie Tukker, interim bestuurder van Fien Wonen, en Sander van IJsseldijk, bestuurder van De Lange Wei, hun handtekening gezet onder het project. Beiden kijken vol enthousiasme uit naar een toekomstbestendig woonzorgcentrum en verpleeghuis voor de ouderenzorg in Boven-Hardinxveld.

Om dit ambitieuze project in goede banen te leiden, wordt samengewerkt met de ervaren architect GBS Architecten, die ruime ervaring heeft met vastgoedprojecten in de zorgsector. Daarnaast is Van Baaren Aannemers uit Schoonhoven zorgvuldig geselecteerd vanwege hun expertise in het verbouwen van zorgvastgoed.

In de loop der tijd is de functie van De Rembrandthof veranderd. Het is nu een verpleeghuis voor cliënten van De Lange Wei met een zorgindicatie. Daarnaast zijn er verschillende aanleunwoningen die door Fien Wonen worden verhuurd. Deze verandering vereist een herindeling van het gebouw om de kwaliteit van de zorg hoog te houden. Fien Wonen en De Lange Wei hebben nauw samengewerkt in de voorbereiding om dit project te realiseren.

Na de verbouwing zal elke bewoner van De Lange Wei in locatie De Rembrandthof dichtbij de gezamenlijke huiskamer wonen, wat het gemeenschapsgevoel zal bevorderen. Bovendien wordt het pand dementievriendelijker gemaakt, met een duidelijke scheiding tussen bewoners en aanleunbewoners. Ook de kantoorruimtes komen dichter bij elkaar te liggen.

Fien Wonen en De Lange Wei streven ernaar om de overlast tijdens de verbouwing zoveel mogelijk te beperken en alle betrokkenen goed te begeleiden en te informeren. Voor meer informatie en updates over de verbouwing kunt u terecht op fienwonen.nl of delangewei.nl/nieuws.

26 februari 2024

Nadenken over ouder worden en toekomstige woonsituatie

Als mensen ouder worden en de fase van het leven bereiken waarin hun kinderen het huis uit gaan. Heeft dit invloed op het moment waarop mensen gaan nadenken over hun toekomstige woonsituatie. Met de vergrijzing van de bevolking groeit ook de vraag naar kleinere woningen waar mensen comfortabel oud kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat er bij deze doorstroming woningen vrij komen waar weer meerpersoonshuishoudens kunnen wonen.

Voor veel mensen is het een punt van zorg wanneer ze beginnen na te denken over hun toekomst wonen en doorstromen, vooral wanneer de kinderen het huis uit zijn en de ouderdom nadert. In Nederland is deze overgangsperiode naar een nieuwe levensfase bijzonder relevant gezien de demografische trends. We zien een stijging van het aantal ouderen, terwijl gezinnen steeds vaker later worden gesticht. Vrouwen wachten langer voordat ze kinderen krijgen en bevallen vaak pas na hun dertigste. Dit betekent dat wanneer de kinderen de leeftijd van twintig bereiken, de ouders meestal rond de vijfenvijftig jaar oud zijn, of zelfs ouder.

Veel van deze gezinnen beginnen hun huizenavontuur in een sociale huurwoning, maar na verloop van tijd overwegen ze om een eigen woning te kopen. Dit roept belangrijke vragen op over hoe oudere mensen worden geïnformeerd over de mogelijkheden om door te stromen naar een kleinere woning die van alle gemakken is voorzien.

Het is begrijpelijk dat deze overgang een bron van twijfel en zorgen kan zijn. Immers, het gaat niet alleen om het vinden van een nieuwe plek om te wonen, maar ook om het nadenken over financiële zaken, de behoefte aan zorg op latere leeftijd en het creëren van een levensstijl die past bij deze nieuwe fase van het leven.

Het is daarom van cruciaal belang dat er goede voorlichting en ondersteuning beschikbaar is. Dit kan variëren van informatief advies en begeleiding bij het vinden van een geschikte woning met informatie over zorgvoorzieningen en sociale activiteiten in de nieuwe omgeving.

Het informeren van deze groep mensen over de mogelijkheden van doorstromen naar een geschikte woning is van groot belang. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan.

Gemeenten, woningcorporaties en andere relevante instanties spelen een belangrijke rol bij het verstrekken van deze informatie en het bieden van ondersteuning aan mensen die overwegen om door te stromen naar een andere woning. Door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, informatieve brochures en persoonlijk advies kunnen zij twijfelaars helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over hun toekomstige woonsituatie.

Het is belangrijk om te erkennen dat deze overgang een natuurlijk onderdeel is van het leven en dat het normaal is om vragen en twijfels te hebben. Door goed geïnformeerd te zijn en ondersteund te worden in dit proces, kunnen mensen met vertrouwen de volgende stap zetten op hun levenspad.

10 januari 2024 

 

Voor potentiële sociale huurders blijft de situatie zorgelijk

Het recent geïntroduceerde pakket aan wetten en wetswijzigingen op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening, dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is, belooft een impact te hebben op verschillende aspecten van de woningmarkt, maar lijkt vooral een negatieve invloed te hebben op potentiële sociale huurders. Deze voorstellen lijken hen opnieuw het meest te benadelen. Lees Meer


Gebrek aan aandacht voor sociale huurwoningen


I
n kleine gemeenten wordt vaak minder gedacht aan het bouwen van betaalbare sociale huurwoningen om verschillende redenen. Een belangrijke factor is het beperkte budget en de beschikbare bouwgrond in deze gemeenten. Kleine gemeenten hebben vaak niet dezelfde financiële middelen of ruimte voor nieuwbouwprojecten als grotere steden. Daarnaast kan er ook een gebrek aan politieke wil zijn om sociale huurwoningen te bouwen, omdat sommige colleges vrezen dat het aantrekken van sociale huurders het gemeentelijk budget zou kunnen belasten. Huurders worden soms gezien als een potentiële last vanwege mogelijke extra kosten, zoals ondersteuning of begeleiding van huurders met speciale behoeften.
Dit gebrek aan aandacht voor sociale huurwoningen in kleine gemeenten kan als asociaal worden beschouwd, omdat het bijdraagt aan het bestendigen van sociale ongelijkheid en het tekort aan betaalbare huisvesting verergert. Het is essentieel dat dit gedrag een halt wordt toegeroepen, omdat iedereen recht heeft op een betaalbare en kwalitatieve woning, ongeacht hun achtergrond of financiële situatie.


Het is van belang dat de overheid en lokale besturen zich bewust worden van deze problematiek en actie ondernemen om meer betaalbare sociale huurwoningen te bouwen, zelfs in kleinere gemeenten.


Dit kan worden bereikt door samen te werken met woningcorporaties, het bieden van initiateven voor nieuwbouwprojecten en het aanwijzen van betaalbare bouwlocaties. Bovendien is het van cruciaal belang dat het beleid rondom huurprijzen en sociale huisvesting wordt herzien, zodat het een evenwichtige balans biedt tussen de behoeften van huurders, de financiële stabiliteit van corporaties en de maatschappelijke verantwoordelijkheden van de overheid. 

 

Je leest het wel eens dat oudere huurders de schuld krijgen van het stagneren van doorstroming, is dat echt zo.

Bevorderen van Doorstroming

Het gebrek aan doorstroming op de huidige Nederlandse woningmarkt is een nijpend probleem dat voornamelijk wordt verergerd door de terughoudendheid van oudere huurders om hun gezinswoningen te verlaten voor meer geschikte alternatieven.  Afbeelding met buitenshuis, water, waterval, SnelEen belangrijke oorzaak van deze stagnatie zijn beleidsproblemen niet alleen van woningcorporaties, die alle sociale huurwoningen als betaalbaar bestempelen. Dit maakt het voor oudere huurders lastig om te verhuizen naar kleinere woningen, wat een negatieve impact heeft op de doorstroming. Sinds 2012 pleit Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam al voor het meenemen van de oude huur naar een andere sociale huurwoning als oplossing voor dit probleem, met als doel een vlottere doorstroming te bewerkstelligen.

Het idee om tijdelijke woningen te bouwen als snelle oplossing voor het tekort aan sociale huurwoningen is een praktische en haalbare tussenstap. Het voorstel om deze tijdelijke woningen gedurende een periode van 10 jaar beschikbaar te stellen, biedt een adempauze voor een meer doordachte langetermijnoplossing. En kunnen dan elders weer worden opgebouwd. Bovendien suggereert het plan om te onderzoeken of oudere bewoners van gezinswoningen interesse hebben in deze tijdelijke optie tegen dezelfde huurprijs als hun huidige woning, lijkt een strategie om efficiënter om te gaan met de beschikbare huisvesting.

Het is van cruciaal belang om te benadrukken dat de aarzeling van oudere huurders om te verhuizen niet ligt aan persoonlijke keuzes, maar eerder aan structurele problemen in het huidige beleid. De ouderen zien ook dat het vrijwillig verhuizen naar een kleinere woning een veel hogere huurprijs heeft.
pssendwonenHet labelen van sociale huurwoningen als betaalbaar door woningcorporaties houdt ouderen gevangen in hun huidige woningen, ondanks hun wens om naar meer passende verblijven te verhuizen.

Het is belangrijk om te erkennen dat de woningcrisis niet uitsluitend toe te schrijven is aan het gedrag van oudere huurders, maar eerder aan bredere beleidsproblemen. Er zijn gemeenten die erkennen dat het tekort aan geschikte en betaalbare sociale huurwoningen voor ouderen een grote barrière vormt voor een vlotte doorstroming op de woningmarkt.

Daarom is het effectief aan te pakken cruciaal dat beleidsmakers de noodzaak inzien van het faciliteren van een vlotte doorstroming, niet alleen het aanbieden van een meer passende en betaalbare woningen voor ouderen maar ook het implementeren van maatregelen zoals het meenemen van de oude huur naar nieuwe woningen. Deze stappen zijn essentieel om een gezonde doorstroming te bevorderen en de woningmarkt in balans te brengen.

We hebben nu ook een contact formulier op onze webste staan.  

Het juiste emailadres voor een snelle ractie

UrgentHeeft u vragen voor het bestuur stuur dan uw email naar;  
info.huurdersraad@gmail.com

Klik hier voor het contactformulier

 

Als u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief dan kunt u zich hier aanmelden.

 

Als huurder probeer je je woonlasten zo laag als mogelijk te houden, bezuinigen op je energielasten.

Zeker, er zijn verschillende manieren waarop je als huurder kunt proberen om je woonlasten, met name je energielasten, zo laag mogelijk te houden. Hier zijn enkele tips om te bezuinigen op je energiekosten: dat doe je zo

Energiezuinige apparaten: Kies voor energiezuinige apparaten met een A+++-label of vergelijkbaar. Deze verbruiken minder elektriciteit en kunnen op de lange termijn veel geld besparen.

Ledverlichting: Vervang traditionele gloei- en halogeenlampen door energiezuinige Ledlampen. Ledverlichting gaat langer mee en verbruikt aanzienlijk minder energie.

Thermostaat regelen: Gebruik een programmeerbare thermostaat om de temperatuur in huis automatisch te regelen. Laat de temperatuur dalen wanneer je niet thuis bent of wanneer je slaapt. Elke graad lager kan je energierekening verlagen.

Tochtwering: Controleer op tochtgaten rond ramen en deuren. Door deze gaten te dichten, voorkom je onnodig warmteverlies in de winter en koelteverlies in de zomer.

Energiezuinig gedrag: Let op energieverspilling door lichten uit te schakelen wanneer je een kamer verlaat, elektronische apparaten volledig uit te zetten in plaats van op stand-by te laten staan, en korter te douchen om warm water te besparen.

Zonwering: Maak gebruik van zonwering, zoals gordijnen of rolluiken, om direct zonlicht buiten te houden tijdens warme dagen. Dit kan de noodzaak van airconditioning verminderen.

Energieleverancier vergelijken: Controleer of je de beste deal hebt met je huidige energieleverancier. Soms kun je besparen door over te stappen naar een andere leverancier met lagere tarieven.

Waterbesparing: Gebruik waterbesparende douchekoppen en kranen, en repareer lekkende kranen en toiletten zo snel mogelijk.

Zuinige kookmethoden: Kook met deksels op pannen om energieverspilling te voorkomen. Gebruik ook een waterkoker om water te verwarmen in plaats van een pan op het fornuis.

Als jouw huurwoning zonnepanelen heeft, gebruik dan de wasmachine, de vaatwasser overdag aan, heb je klussen waar elektrisch gereedschap voor nodig is ook zoveel als mogelijk overdag gebruik je eigen opgewekte energie om de kosten van de energie laag te houden

Door een combinatie van deze maatregelen kun je aanzienlijk besparen op je energiekosten en je woonlasten verlagen.

Ontdek de Geheimen van duurzaam Wonen door de Nieuwsbrief van de Huurdersraad.

Hey daar, gewaardeerde huurder van Fien Wonen!

NieuwsbriefStel je voor: een wereld waarin jouw huis niet alleen een thuis is, maar ook een oase van energie-efficiëntie, comfort en duurzaamheid. Klinkt dat niet als een droom die uitkomt? Goed nieuws, want ideeën liggen binnen handbereik dankzij het regelmatig verspreiden van de  Nieuwsbrief van de Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam.

Benieuwd naar hoe je die winterkou kunt buitensluiten en die zomerhitte kunt verslaan? Of wil je weten hoe je jouw energierekening kunt verlagen zonder in te leveren op comfort? De Huurdersraad Nieuwsbrief onthult al deze geheimen en meer.

Waarom zou je je aanmelden voor onze nieuwsbrief?

 Tips & Tricks: Leer van experts en medehuurders over slimme trucs om je huis warmer te houden zonder de thermostaat omhoog te draaien.

 Duurzaamheid: Ontdek hoe je kleine veranderingen kunt aanbrengen die een groot verschil maken voor het milieu én je portemonnee.

 Energiebesparing: Laat je inspireren door verhalen van huurders die met simpele aanpassingen hun energieverbruik drastisch hebben verminderd.

 Het Eerlijke Verhaal: We delen niet alleen successen, maar ook uitdagingen.
We bespreken openhartig de obstakels die we tegenkomen en hoe we ze samen kunnen overwinnen.

Kortom, onze Nieuwsbrief is jouw sleutel tot een huis dat voelt als een knusse cocon en tegelijkertijd bijdraagt aan een groenere toekomst. Of je nu net bent verhuisd naar een Fien Wonen woning of hier al jarenlang woont, we hebben voor ieder wat wils.

Hoe meld je je aan?

Klik HIER voor je aanmelding Voordat je het weet, zit de volgende editie vol met waardevolle inzichten en inspiratie in je inbox! Afbeelding met tekst, Lettertype, logo, Graphics

Dus waar wacht je nog op? Sluit je aan bij de groeiende gemeenschap van huurders die samen streven naar een betere, duurzamere toekomst.
De Huurdersraad Nieuwsbrief wacht op jou!

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders

Site powered by Dinxvld