Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Startpagina

We doen het voor de Huurders!

Huurdersraad Nieuws Je leest het het eerst op onze website Nieuws en Naslag Huurdersraad Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie Ander Nieuws Wij zijn lid van de Woonbond De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. Woonbond Persberichten We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad Persberichten
portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Huurders steeds groter deel inkomen kwijt aan wonen

13 november 2023

De huurprijzen zijn in de afgelopen 30 jaar harder gestegen dan de inflatie. Ook de loonontwikkeling bleef achter bij de woonlasten van huurders. Terwijl huiseigenaren juist een steeds kleiner deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten is dat bij huurders toegenomen. De Woonbond concludeert dit in een onderzoek gebaseerd op cijfers van het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In 1990 waren huurders gemiddeld nog 19,7% van hun inkomen kwijt aan de huur. In 2021 was deze huurquote gestegen naar 25,6%, meer dan een kwart van het inkomen ging op aan huur. Vooral in de commerciële huursector kost wonen veel, maar ook in de corporatiesector is sprake van hoge woonlasten.

Kijken we naar het totaal aan woonlasten (inclusief energie en gemeentelijke belastingen), dan nam dat bij huurders in 2021 toe tot 33,2% van het inkomen. Woningeigenaren zijn 22,4% van hun inkomen kwijt aan wonen. De Woonbond wijst erop dat hoge huurstijgingen, een kleinere sociale huursector en een fors gegroeide vrije huursector ertoe hebben geleid dat huurders steeds meer kwijt zijn aan wonen.

In zes jaar tijd groeide de private vrije sector van 260.000 naar 509.000 woningen, bijna een verdubbeling. De woonquote is het hoogst in de dure private sector boven de €1000,-. Dit segment groeide qua aantal woningen met maar liefst 166%. Huurders zijn hier maar liefst 43,1% van hun inkomen kwijt aan wonen.

De Woonbond vindt het hoognodig dat er maatregelen genomen worden om de woonlasten te verlagen. Directeur Zeno Winkels: “Er moet een meerjarige inzet komen om huren weer betaalbaar te maken. Zo moeten de jaarlijkse huurverhogingen onder de loonontwikkeling liggen, zowel in de sociale als de vrije sector. Ook moeten huurprijzen in de vrije sector gereguleerd worden om woekerprijzen te voorkomen. En de oneerlijke inkomensafhankelijke huurverhoging moet zo snel mogelijk afgeschaft worden.”

 

Gemeente Hardinxveld neem je verantwoordelijkheid.

8 november 2023

Hardinxveld-Giessendam heeft een prangend alarmsignaal uitgezonden, en we kunnen dit niet langer negeren. In een tijd waarin ons inwonersaantal met maar liefst 1100 is gestegen, is het aantal sociale huurwoningen met 11% afgenomen. Dit betekent dat onze huidige voorraad niet meer aansluit bij de behoeften van onze groeiende gemeenschap.

Laten we niet vergeten dat er regionale afspraken zijn gemaakt met het rijk en de provincie, waarin duidelijk staat dat twee/derde van de woningen in het betaalbare segment moet vallen, waarvan de helft door woningcorporaties gebouwd moet worden. Het is zorgwekkend dat de gemeente, en daarmee de coalitie van SGP, T@B en CU, weigert dit op te nemen in haar beleid. Dit lijkt niet in lijn te zijn met de gemaakte afspraken en met de werkelijke behoeften van onze inwoners.

De oppositie, PvdA, en CDA hebben dit terechte zorgpunt aangekaart en de cijfers spreken boekdelen. Woningcorporatie Fien Wonen heeft duidelijk aangegeven dat er een tekort is van maar liefst 480 sociale huurwoningen. Dit is een concreet cijfer dat we niet kunnen negeren.

Sommigen vragen zich af hoe de bouw van sociale huurwoningen gefinancierd kan worden. Hoe kun je zo’n vraag stellen. In plaats van de vraag stellen hoe snel kunnen we een grondpositie verwerven voor de sociale doelgroep.

Maar er is goed nieuws:
Nieuw rijksbeleid verplicht dat bij nieuwbouw een derde van de woningen in de sociale sector moet vallen. Dit biedt een duidelijk perspectief en een kans om dit tekort aan te pakken. Laat de subsidies die er zijn voor dergelijke projecten niet liggen.

We begrijpen dat sommigen de discussie liever elders voeren, maar we mogen deze kwestie niet negeren of voor ons uitschuiven. De Groeiagenda Drechtsteden biedt een unieke kans om dit belangrijke vraagstuk aan te pakken en het openbaar te bespreken, zodat onze gemeente transparant en leefbaar blijft voor iedereen.

In het belang van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam, vooral degenen die op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning, is het essentieel dat we niet uit het oog verliezen wat de toekomst van onze gemeente vereist. Daarom doen wordt een dringend beroep gedaan op de coalitie om sociale huursector serieus te nemen en overwegen deze op te nemen in het beleid.

Het is de hoogste tijd om verantwoordelijkheid te nemen en actie te ondernemen. We roepen u op om de behoeften en wensen van onze inwoners serieus te nemen en de bouw van sociale huurwoningen een prioriteit te maken in de Groeiagenda Drechtsteden. Samen moeten we een leefbare toekomst creëren voor Hardinxveld-Giessendam, waarin iedereen een plek heeft om thuis te komen."

 

Geachte gemeente Hardinxveld-Giessendam en de coalitie, SGP-T@B-CU

Reactie op het artikel in Het Kompas van 1 november 2023

 

Groeiagenda Drechtsteden

De Huurdersraad vindt het van groot belang dat de coalitie de realiteit onder ogen ziet als het gaat om het bouwen van sociale huurwoningen in onze gemeente.
De recente discussie in de gemeenteraad, waarbij de PvdA pleitte voor meer sociale huurwoningen in de Groeiagenda Drechtsteden, benadrukt de dringende behoefte aan actie op dit gebied. We kunnen niet langer voorbijgaan aan de behoeften van onze inwoners, met name de jongeren en degenen die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen.

Sinds 2011 geen nieuwe sociale huurwoningen

Een zorgwekkende trend is zichtbaar in onze gemeente, waar kinderen van huurders van sociale huurwoningen gedwongen worden om tot hun 30ste bij hun ouders te blijven wonen. Dit is niet alleen onwenselijk, maar ook onhoudbaar op de lange termijn. Het feit dat er sinds 2011 geen nieuwe sociale huurwoningen zijn gebouwd in Hardinxveld-Giessendam is een alarmsignaal dat we niet kunnen negeren. Er wordt aangegeven dat het aantal sociale huurwoningen is afgenomen met 11%, terwijl ons inwonersaantal intussen is gestegen met 1100. Dit geeft aan dat de bestaande voorraad niet meer voldoet aan de behoeften van onze groeiende gemeenschap.

Niet in lijn te zijn met de afspraken die zijn gemaakt

We weten allemaal, ook de coalitie dat er regionale afspraken zijn gemaakt met het rijk en de provincie, waarin staat dat twee/derde van de woningen in het betaalbare segment moet vallen, waarvan de helft door corporaties moet worden gebouwd. De gemeente en daarmee de coalitie SGP, T@B en de CU weigeren categorisch dit op te nemen in haar beleid. Dus het lokale beleid lijkt niet in lijn te zijn met de afspraken die zijn gemaakt, aangezien wordt gesteld dat er slechts beperkte behoefte is aan sociale huurwoningen, voornamelijk gericht op vervanging van bestaande woningen. In gesprekken tussen bestuur Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en (burger) raadsleden wordt aangegeven dat de T@B geen voorstander is van sociale huurwoningen maar alleen voor het bouwen van koopwoningen is in onze gemeente. Dit staat haaks op de werkelijke vraag en behoeften van onze inwoners van Hardinxveld-Giessendam.

De oppositie

Het betoog van de oppositie PvdA en de gepresenteerde cijfers maken duidelijk dat er een groot tekort is aan sociale huurwoningen in onze gemeente. Er wordt aangehaald dat woningcorporatie Fien Wonen aangegeven heeft dat er 480 extra sociale huurwoningen nodig zijn tot 2023. Dit is een concreet cijfer dat niet mag worden genegeerd. We moeten serieus nadenken over hoe we dit tekort snel kunnen aanpakken.

Verschillende argumenten

Er zijn verschillende argumenten naar voren gebracht in de gemeenteraad, waarbij sommige partijen zich afvroegen hoe de bouw van sociale huurwoningen betaald kan worden. De komst van nieuw rijksbeleid waarin wordt vastgelegd dat bij nieuwbouw een/-derde van de woningen in de sociale sector moet worden gebouwd, biedt echter een duidelijk perspectief. Dit geeft u de kans om de benodigde stappen te zetten om de bouw van sociale huurwoningen te realiseren.

Het is begrijpelijk dat sommige partijen de discussie over sociale huurwoningen liever in een andere context willen voeren, zoals in een raadswerkgroep. Echter, het is essentieel dat deze kwestie niet wordt genegeerd of uitgesteld en onder de aandacht wordt gebracht bij de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. De Groeiagenda Drechtsteden biedt een uitgelezen kans om deze belangrijke kwestie aan te pakken en de discussie daarover openbaar te voeren, om te zorgen dat onze gemeente transparant is voor iedereen en leefbaar en toegankelijk blijft.

Niet uit het oog verliezen

In het belang van onze inwoners (sociale huurwoning zoekende) dat we de toekomst van onze gemeente niet uit het oog verliezen. Daarom roept Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam nogmaals het College van Burgemeester en Wethouders, en ook alle leden van de Gemeenteraad op om serieus te overwegen om de bouw van sociale huurwoningen op te nemen in haar beleid.

Laten we samenwerken om ervoor te zorgen dat kinderen niet langer gedwongen worden om tot hun 30ste bij hun ouders te blijven wonen.

Verantwoordelijkheid nemen 

Het is de hoogste tijd om verantwoordelijkheid te nemen en actie te ondernemen. We roepen u op om de behoeften en wensen van onze inwoners serieus te nemen en de bouw van sociale huurwoningen een prioriteit te maken in de Groeiagenda Drechtsteden.

 

 

Adrie Tukker benoemd tot interim directeur-bestuurder van Fien Wonen 

 

19 oktober 2023

 

Fien Wonen is verheugd om de benoeming aan te kondigen van Adrie Tukker als interim directeur-bestuurder. Adrie Tukker zal deze rol op zich nemen totdat een nieuwe vaste directeur-bestuurder is gevonden.

Met haar jarenlange ervaring in de volkshuisvesting en sterke band met de regio, brengt Adrie een frisse visie en leiderschap met zich mee. Adrie Tukker heeft een indrukwekkende staat van dienst in de volkshuisvesting. Ze heeft sinds 2011 als directeur-bestuurder bij Lek en Waard Wonen gewerkt en is in het afgelopen jaar als interim bestuurder bij twee andere corporaties werkzaam geweest. Haar brede ervaring en kennis van de sector maken haar een waardevolle aanwinst voor Fien Wonen. Wat Adrie Tukker onderscheidt, is haar diepgewortelde betrokkenheid bij de regio en huurders.

Ze is geboren en getogen in deze regio en kent de lokale gemeenschap. Ook is zij enige tijd raadslid geweest in de gemeente Molenlanden en heeft daarmee gevoel voor de politieke verhoudingen. Adrie Tukker heeft een duidelijke visie op de volkshuisvesting en de rol van Fien Wonen daarin. Ze legt de nadruk op het belang van een goede relatie met huurders en wil de banden met huurdersraden versterken.

Daarnaast zal Adrie verder vorm geven aan het ondernemingsplan ‘Wonen doen we samen’. Zij onderschrijft de kernprincipes uit dit plan met het oog op de huurders. Ook is Adrie voornemens een impuls te geven aan de voortgang van projecten, zoals onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Daarnaast streeft ze naar een voortreffelijke dienstverlening en benadrukt ze het belang van het behandelen van mensen zoals je zelf behandeld zou willen worden.

Dit zal de kern vormen van haar aanpak om de dienstverlening te verbeteren. Verder staat ze voor transparantie en betrouwbaarheid, met het motto 'zeggen wat we doen en doen wat we zeggen'. Terwijl Adrie Tukker haar rol als interim directeur-bestuurder op zich neemt, zal de Raad van Commissarissen beginnen met de werving en selectie van een nieuwe vaste directeur-bestuurder voor Fien Wonen

 

Als huurder probeer je je woonlasten zo laag als mogelijk te houden, bezuinigen op je energielasten.

Zeker, er zijn verschillende manieren waarop je als huurder kunt proberen om je woonlasten, met name je energielasten, zo laag mogelijk te houden. Hier zijn enkele tips om te bezuinigen op je energiekosten: dat doe je zo

Energiezuinige apparaten: Kies voor energiezuinige apparaten met een A+++-label of vergelijkbaar. Deze verbruiken minder elektriciteit en kunnen op de lange termijn veel geld besparen.

Ledverlichting: Vervang traditionele gloei- en halogeenlampen door energiezuinige Ledlampen. Ledverlichting gaat langer mee en verbruikt aanzienlijk minder energie.

Thermostaat regelen: Gebruik een programmeerbare thermostaat om de temperatuur in huis automatisch te regelen. Laat de temperatuur dalen wanneer je niet thuis bent of wanneer je slaapt. Elke graad lager kan je energierekening verlagen.

Tochtwering: Controleer op tochtgaten rond ramen en deuren. Door deze gaten te dichten, voorkom je onnodig warmteverlies in de winter en koelteverlies in de zomer.

Energiezuinig gedrag: Let op energieverspilling door lichten uit te schakelen wanneer je een kamer verlaat, elektronische apparaten volledig uit te zetten in plaats van op stand-by te laten staan, en korter te douchen om warm water te besparen.

Zonwering: Maak gebruik van zonwering, zoals gordijnen of rolluiken, om direct zonlicht buiten te houden tijdens warme dagen. Dit kan de noodzaak van airconditioning verminderen.

Energieleverancier vergelijken: Controleer of je de beste deal hebt met je huidige energieleverancier. Soms kun je besparen door over te stappen naar een andere leverancier met lagere tarieven.

Waterbesparing: Gebruik waterbesparende douchekoppen en kranen, en repareer lekkende kranen en toiletten zo snel mogelijk.

Zuinige kookmethoden: Kook met deksels op pannen om energieverspilling te voorkomen. Gebruik ook een waterkoker om water te verwarmen in plaats van een pan op het fornuis.

Als jouw huurwoning zonnepanelen heeft, gebruik dan de wasmachine, de vaatwasser overdag aan, heb je klussen waar elektrisch gereedschap voor nodig is ook zoveel als mogelijk overdag gebruik je eigen opgewekte energie om de kosten van de energie laag te houden

Door een combinatie van deze maatregelen kun je aanzienlijk besparen op je energiekosten en je woonlasten verlagen.

 

Ontdek de Geheimen van duurzaam Wonen door de Nieuwsbrief van de Huurdersraad.

Hey daar, gewaardeerde huurder van Fien Wonen!

NieuwsbriefStel je voor: een wereld waarin jouw huis niet alleen een thuis is, maar ook een oase van energie-efficiëntie, comfort en duurzaamheid. Klinkt dat niet als een droom die uitkomt? Goed nieuws, want ideeën liggen binnen handbereik dankzij het regelmatig verspreiden van de  Nieuwsbrief van de Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam.

Benieuwd naar hoe je die winterkou kunt buitensluiten en die zomerhitte kunt verslaan? Of wil je weten hoe je jouw energierekening kunt verlagen zonder in te leveren op comfort? De Huurdersraad Nieuwsbrief onthult al deze geheimen en meer.

Waarom zou je je aanmelden voor onze nieuwsbrief?

 Tips & Tricks: Leer van experts en medehuurders over slimme trucs om je huis warmer te houden zonder de thermostaat omhoog te draaien.

 Duurzaamheid: Ontdek hoe je kleine veranderingen kunt aanbrengen die een groot verschil maken voor het milieu én je portemonnee.

 Energiebesparing: Laat je inspireren door verhalen van huurders die met simpele aanpassingen hun energieverbruik drastisch hebben verminderd.

 Het Eerlijke Verhaal: We delen niet alleen successen, maar ook uitdagingen.
We bespreken openhartig de obstakels die we tegenkomen en hoe we ze samen kunnen overwinnen.

Kortom, onze Nieuwsbrief is jouw sleutel tot een huis dat voelt als een knusse cocon en tegelijkertijd bijdraagt aan een groenere toekomst. Of je nu net bent verhuisd naar een Fien Wonen woning of hier al jarenlang woont, we hebben voor ieder wat wils.

Hoe meld je je aan?

Klik HIER voor je aanmelding Voordat je het weet, zit de volgende editie vol met waardevolle inzichten en inspiratie in je inbox!

Dus waar wacht je nog op? Sluit je aan bij de groeiende gemeenschap van huurders die samen streven naar een betere, duurzamere toekomst.
De Huurdersraad Nieuwsbrief wacht op jou!

Samen bouwen we aan comfortabele, energiezuinige en hartverwarmende huizen.
Wil je een keer een vergadering bijwonen van de Huurdersraad, aanmelden doe je op
info.huurderdsraad@gmail.com

Met duurzame en vriendelijk groeten, Het Team van de Huurdersraad  

In 2023 gaan de toeslagen omhoog

12 juli 2023                                                   LAAT HET NIET LIGGEN

Alle toeslagen gaan per 1 januari 2023 extra omhoog. De toeslagen gaan elk jaar omhoog, maar nu komt er nóg een bedrag bij. Dit is om mensen extra te ondersteunen, want het leven is een stuk duurder geworden. Daarnaast komen in 2023 meer mensen in aanmerking voor een toeslag.

Zorgtoeslag

In 2023 gaat de zorgtoeslag voor 1 jaar extra omhoog. Krijgt u al zorgtoeslag? Maak een proefberekening of bekijk hoeveel zorgtoeslag u iedere maand krijgt als u wilt weten welk bedrag u in 2023 krijgt.

Meer mensen komen in 2023 in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit komt omdat de inkomensgrenzen zijn verhoogd. Hebt u geen toeslagpartner? Dan hebt u in 2023 recht op zorgtoeslag als uw inkomen niet hoger is dan € 38.520 per jaar. In 2022 was dit € 31.998 per jaar. Hebt u een toeslagpartner? Dan hebben jullie in 2023 recht op zorgtoeslag als jullie inkomen niet hoger is dan € 48.224 per jaar. In 2022 was dit € 40.994 per jaar.

Krijgt u nog geen zorgtoeslag? Kijk of u voldoet aan de voorwaarden. U kunt de zorgtoeslag aanvragen in Mijn toeslagen.

Huurtoeslag

De huurtoeslag gaat extra omhoog. Hierdoor ontvangen de meeste mensen meer huurtoeslag. Krijgt u al huurtoeslag? Kijk in Mijn toeslagen om te zien hoeveel u krijgt.

Bij een hoger inkomen of een hogere huur kunnen meer mensen huurtoeslag krijgen. Krijgt u nog geen huurtoeslag? Maak een proefberekening om te zien of u huurtoeslag kunt krijgen. In 2022 hebt u recht op huurtoeslag als de huur niet hoger is dan € 763,47. Dit bedrag is in 2023 verhoogd naar € 808,06.
Vraag de huurtoeslag aan in Mijn toeslagen als u er recht op hebt.

 

Woonbond lanceert actieplan voor betaalbare nieuwbouw

2 juli 2023

Om de woningbouwambities van minister Hugo de Jonge te halen is een forse ingreep nodig, daarom lanceert de Woonbond een actieplan dat leidt tot daadwerkelijk betaalbare huur- en koopwoningen. De vergaande maatregelen die de Woonbond voorstelt hebben effect op grondspeculanten, vergroten de positie van woningcorporaties en betekenen 10 miljard extra publieke investeringen in nieuwbouw.

Vorig jaar sprak de minister met de Woonbond, Aedes en VNG in de Nationale prestatieafspraken af om 250.000 sociale huurwoningen te bouwen. Deze afspraak staat onder druk door de gestegen rente, hogere bouwkosten, vergunningen die niet verstrekt kunnen worden door de stikstofproblematiek en grondeigenaren die wachten op hogere rendementen.
 
Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Zonder aanvullend ingrijpen lijkt de bouwafspraak onrealistisch en blijft voor veel Nederlanders het vinden van een betaalbare woning een volstrekte utopie. We moeten de markt aan banden leggen, flink investeren in écht betaalbare woningen en de wachtlijsten terugdringen’.
 
Daarom stelt de Woonbond een pakket ambitieuze maatregelen voor, die noodzakelijk zijn om de ambities wél te halen. Waaronder:

Een bouwplicht voor ontwikkelaars aan wie een omgevingsvergunning is verstrekt, maar toch wachten met bouwen;

Versimpeling van mogelijkheden voor gemeenten om grond te onteigenen en een planbatenheffing om waardestijgingen af te romen;

Mogelijkheden voor woningcorporaties vergroten door: vrijstelling van winstbelasting en een stelsel van geborgde leningen ten behoeve van middenhuur;

In totaal 10 miljard euro aan overheidssubsidies om gedurende vijf jaar lang te investeren in nieuwbouwprojecten, met als voorwaarde dat het betaalbare woningen oplevert;

Verhoging van het aandeel sociale huurwoningen (350.000) op het totaal aantal nieuwbouwwoningen (900.000), wat neerkomt om 40%;

Woensdag 5 juli debatteert de Tweede Kamer over de woningbouwopgave. Dan moet blijken welke ingrepen de voorkeur krijgen om mensen zicht te geven op een betaalbaar huis. “Niets doen is geen optie. Het is tijd voor actie. Het recht op wonen wordt al te lange tijd geschonden. Ongewone maatregelen zijn inmiddels nodig om iets heel normaals als een dak boven je hoofd te regelen,’ aldus Winkels.

 

Enquête Burgerpeiling Sociale Huurwoningen

 

De Uitslag

20 juni 2023

EnqueteHet is mooi om te zien hoeveel huurders van Fien Wonen, starters, maar ook eigenwoningbezitters die de enquête hebben ingevuld. We zijn een stuk wijzer geworden hoe de inwoners van Hardinxveld-Giessendam (maar ook daarbuiten) hun wensen beschrijven en omgevingen beleven, maar ook de opmerkingen die zijn gedaan.

Klik HIER om de uitslag te bekijken. 

Veel huishoudens in energiearmoede uitgesloten voor energietoeslag

8 juni 2023

Een grote groep mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening maakte geen aanspraak op de energietoeslag die gemeenten verstrekt hebben. Dit blijkt uit het nieuwe rapport van het Meldpunt Energie-Alarm van de Woonbond. 60% van de melders kwam vanwege het inkomen net niet in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van € 1.300,-, terwijl zij dit juist nodig hadden. Onder hen ook veel samenwonenden, voor wie de inkomensgrens hoger ligt dan voor alleenstaanden.

Het rapport is gebaseerd op 902 unieke meldingen van huurders. De meldingen zijn ontvangen tussen juni 2022 en mei 2023. De meeste gaan over slechte isolatie van de woning. Het merendeel van de melders ervaart kou of tocht in de woning. Ook woont een meerderheid in een woning met ruimtes met enkelglas. Verzoeken van huurders aan hun verhuurder om de woning beter te isoleren, zijn 9 op de 10 keer geweigerd of genegeerd.

Waar dit toe leidt, blijkt uit de melding van Frouke uit Almelo. Zij is alleenstaande moeder, woont in een particuliere huurwoning en betaalt maandelijks meer dan € 600,- aan energie. Naast de zorg voor haar kinderen werkt ze in deeltijd in een verpleeghuis, vanwege deze inkomsten maakte zij geen aanspraak op de energietoeslag.

“Omdat mijn verhuurder tot nu toe niets geïsoleerd heeft aan het huis, betaal ik torenhoge stookkosten”, vertelt Frouke. “De onzuinige CV-ketel is meer dan 20 jaar oud, de tochtige ramen zijn voor het laatst in 1982 vervangen. Het is te gek voor woorden dat mijn particuliere verhuurder geen verplichting heeft om te verduurzamen. Hij wil alleen iets opknappen als ik daarvoor € 150,- per maand extra gaan betalen. Onder aan de streep ga ik er dan op achteruit.”

Het verhaal van Frouke is samen met die van vele anderen sinds deze week ook te zien in de campagne die de Landelijke Armoedecoalitie gestart is(externe link). Met een brandbrief, persoonlijke verhalen en talloze harde feiten roept dit brede samenwerkingsverband de politiek op om bestaanszekerheid voor iedereen te verankeren in de rijksbegroting voor 2024.

Naast de Woonbond bestaat de Armoedecoalitie uit de Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, Ieder(in), Valente, Gemeente Utrecht, CNV, FNV, Alliantie Vrijwilliger Schuldhulp, ATD Vierde Wereld en SUNN.

 

Enquéte Huurderpeiling Social Huurwoningen Hardinxveld-Giessendam

 

23 mei 2023

Na moeizaam overleg met de gemeente hebben we besloten om de Prestatieafspraken-overeenkomst 2023 tussen Gemeente Hardinxveld-Giessendam Fien wonen en Huurdersraad (HRHG) toch te ondertekenen. Uiteraard is in een tripartiete overeenkomst niet alles haalbaar wat je zou willen, maar we hebben voor 2023 kunnen bereiken dat in ieder geval ook de punten waar we het niet over eens zijn, worden benoemd.

Het is een voorzichtige 1e stap om te komen tot meer affiniteit door de gemeente met de sociale huursector. Deze is momenteel voor het College van B&W en Gemeenteraad nihil.
Er wordt steeds gesproken over “sociale woningen”, maar nergens over sociale huurwoningen” Dus hiermee doelt de gemeente op koopwoningen. Dit heeft niets te maken met gewenste nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Bestuursleden van de Huurdersraad blijven zich uiteraard sterk maken voor de belangen van onze sociale huursector, gemakkelijk is het niet en zeker niet in de huidige “stilstand” in de totale woningmarkt. 

Enquête
Daarom willen we jouw mening vernemen over wat jij belangrijk vindt, zodat wij de juiste adviezen kunnen geven en of tot actie kunnen overgaan. Dit is echte participatie.


We hopen dan ook dat veel Hardinxvelders even de tijd nemen en de enquêtevragen willen beantwoorden. (ook als je (nog) geen huurder bent).

                                Klik HIER voor de Enquéte
 

Je kunt je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief, dat doe je ook op onze website. Of lees de QR-code

 

Alvast bedankt voor je je medewerking!!

 

 

Compensatie bij blokaansluiting kan nu worden aangevraagd

25 april 2023

Voor bewoners met een gezamenlijke warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) kan vanaf vandaag compensatie worden aangevraagd voor de hoge energiekosten. Zij vielen namelijk buiten het energieprijsplafond omdat ze geen individuele aansluiting hebben. De Woonbond heeft zich ervoor ingezet dat ook alle bewoners met blokaansluiting worden gecompenseerd.

Bij blokaansluitingen hebben meerdere huishoudens samen één energiecontract. De energie wordt achter de voordeur 'verdeeld'. 


Degene die het energiecontract heeft, kan de tegemoetkoming aanvragen.
Dit is vaak de verhuurder of de Vereniging van Eigenaren (VvE), maar het kan ook een huurder zijn of een bewonersvereniging, als die namens de andere huishoudens de rekening betaalt. 


Voorwaarden
Om de tegemoetkoming te krijgen moet er sprake zijn van een minimaal aantal aangesloten woningen of kamers. Het gaat om:

  • 1 of meer zelfstandige woonruimtes voor blokelektriciteit;
  • 3 of meer zelfstandige woonruimtes voor blokwarmte;
  • 4 of meer onzelfstandige woonruimtes voor blokelektriciteit of blokwarmte;
  • 4 of meer woonruimtes voor blokelektriciteit of blokwarmte, als de energieaansluiting niet voldoet aan een van de drie omschrijvingen hierboven.

Webformulier aanvragen tegemoetkoming

Op de website van Rijksoverheid(externe link) lees je meer over de voorwaarden. Ook het aanvraagformulier is daar te vinden. Aanvragen kan tot en met 30 september 2023. 

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurder

Site powered by Dinxvld